Polityka prywatności

§ 1 WPROWADZENIE

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób inSTREAMLY wykorzystuje dane osobowe użytkowników, którzy odwiedzają nasze strony internetowe, wchodzą z nami w interakcję oraz korzystają z naszych usług. Informuje ona również o prawach użytkownika oraz o tym, jak prawo chroni użytkownika.

Ważne jest, aby każdy użytkownik zapoznał się z niniejszą polityką prywatności, aby mógł w pełni świadomie korzystać ze stron internetowych oraz z usług inSTREAMLY (w tym, by wiedział w jaki sposób i dlaczego wykorzystywane są dane).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z prawa do prywatności, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności. Zespół inSTREAMLY pozostaje do Państwa dyspozycji.

§ 2 ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest inSTREAMLY P.S.A z siedzibą w Warszawie, Polska, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953481, NIP: (PL)7010954779. Z inSTREAMLY można skontaktować się w następujący sposób: contact@instreamly.com.

§ 3 OŚWIADCZENIE DOT. COPPA

Strona internetowa oraz usługi inSTREAMLY zawierają informacje, które nie są skierowane do dzieci (osób poniżej 13 roku życia). Ta strona oraz powiązane z nią usługi i strony (w tym, usługi i strony partnerów inSTREAMLY) nie są przeznaczone dla dzieci, zaś inSTREAMLY nie zbiera świadomie danych dotyczących dzieci.

§4 ZBIERANE DANE

inSTREAMLY zbiera różne informacje o swoich klientach i gościach, gdy są one inSTREAMLY przekazywane, gdy użytkownicy korzystają z usług inSTREAMLY lub gdy inSTREAMLY pozyskuje je z innego źródła. Zbierane dane można przyporządkować do następujących kategorii:

Dane identyfikacyjne Strona internetowa dostępna pod adresem www.streamerzy.pl;
Dane kontaktowe Osoba, której dotyczy Profil Publiczny, która dokonała logowania w Serwisie
Dane związane z wizerunkiem Wizerunek osoby, która zawarła z inSTREAMLY umowę (dzierżawa powierzchni reklamowej) lub innymi usługami świadczonymi przez inSTREAMLY (np. rankingi).
Dane profilu publicznego Wiek, miasto zamieszkania, BIO związane ze streamingiem, komputer używany do streamingu lub gier.
Dane finansowe Numer rachunku bankowego.
Dane techniczne Adres protokołu internetowego (IP), typ i wersja przeglądarki, ustawienia i lokalizacja strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie stosowane w urządzeniach, z których użytkownicy korzystają w celu uzyskania dostępu do tej strony.
Dane użytkowe Informacje o sposobie korzystania ze strony lub usług (śledzenie zachowania)
Dane śledzące Informacje, które inSTREAMLY lub inne podmioty gromadzą na temat użytkowników za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia, takich jak sygnalizatory WWW, piksele i identyfikatory urządzeń przenośnych.

inSTREAMLY gromadzi, udostępnia i wykorzystuje Dane zagregowane (dane statystyczne lub demograficzne), które jednak nie stanowią danych osobowych. Jeśli dane te łączone są przez inSTREAMLY z danymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika wówczas dane zagregowane są traktowane przez inSTREAMLY jako dane osobowe.

inSTREAMLY nie gromadzi danych wrażliwych (danych specjalnej kategorii), w tym danych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, przekonania religijne, danych dotyczących życia seksualnego i orientacji, poglądów politycznych, informacji o zdrowiu i chorobach oraz danych biometrycznych i genetycznych.

Jeśli dany użytkownik decyduje się nie udostępniać inSTREAMLY jakiś danych może to spowodować niemożność dostarczenia usług świadczonych przez inSTREAMLY. W przypadkach, w których prawo wymaga zgody zawsze jest ona dobrowolna. inSTREAMLY nie polega jednak wyłącznie na zgodzie użytkowników przetwarzając dane, lecz także na innych podstawach przetwarzania danych.

§5 SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

inSTREAMLY używa różnych metod gromadzenia danych osobowych, tj.:

Bezpośrednie interakcje Użytkownik przekazuje dane bezpośrednio inSTREAMLY. Przekazanie następuje wraz z rejestracją (zawarciem umowy), kontaktem pocztą lub kontaktem telefonicznym oraz kontaktem za pośrednictwem mediów społecznościowych lub wraz z realizacją umowy (dzierżawa powierzchni reklamowej). Zbieramy w ten sposób Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane związane z wizerunkiem oraz Dane finansowe.
Działania zautomatyzowane Dane zbierane są automatycznie, podczas interakcji z inSTREAMLY (w tym, za pośrednictwem strony internetowej), poprzez pliki cookies oraz narzędzia analityczne. Zbieramy w ten sposób Dane techniczne, Dane użytkowe oraz Dane śledzące. Możemy także zbierać Dane zagregowane. W działaniach automatycznych wykorzystujemy wyłącznie Google Analytics oraz Hotjar.
Od osób trzecich Dane przekazywane są przez podmioty zewnętrzne względem inSTREAMLY (w tym, przez podmioty świadczące usługi śledzące, statystyczne itp., a także podmioty dostarczające rozwiązania związane z logowaniem, np. Google Sign-In), o ile podmioty te posiadają podstawę prawną do przekazania. Podstawą tą jest zazwyczaj zgoda użytkownika. Zbieramy w ten sposób Dane techniczne, Dane użytkowe oraz Dane śledzące. Możemy także pozyskiwać Dane finansowe (operatorzy płatności) oraz, przy autentykacji, Dane identyfikacyjne i Dane kontaktowe (portale społecznościowe, portale streaming-owe). Dane osobowe niezbędne mogą być pozyskiwane przez inSTREAMLY również za pośrednictwem API umiejscowionych na portalach partnerów biznesowych inSTREAMLY oraz podmiotów świadczących na rzecz inSTREAMLY usługi.

§7 PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH. RETENCJA

inSTREAMLY może przetwarzać dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

Wykonanie umowy lub czynności przed jej zawarciem Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane związane z wizerunkiem oraz Dane finansowe.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez inSTREAMLY , jednakże w przypadku skorzystania z prawa sprzeciwu lub wycofania zgody na otrzymanie naszego newsletteru, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń po dokonaniu takiej czynności. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). inSTREAMLY nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Dane kontaktowe
Tworzenie profilu publicznego Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez inSTREAMLY, jednakże w przypadku skorzystania z prawa sprzeciwu lub żądania usunięcia profilu publicznego, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń po dokonaniu takiej czynności. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). inSTREAMLY nie może przetwarzać danych w celu tworzenia profilu publicznego, jeżeli osoba, której dane dotyczą, skutecznie się temu sprzeciwi. Dane profilu publicznego, Dane związane z wizerunkiem.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi inSTREAMLY przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe oraz Dane finansowe, numer NIP.
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez inSTREAMLY , nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania. Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez inSTREAMLY , nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe oraz Dane finansowe, numer NIP.
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona danych oraz zabezpieczenie przed wyłudzeniami Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez inSTREAMLY , nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane związane z wizerunkiem oraz Dane finansowe

§8 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą (użytkownik) przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od inSTREAMLY dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie osoba, której dane przetwarzane są przez inSTREAMLY na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO) ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego osoba, której dane przetwarzane są przez inSTREAMLY , ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Prawo do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. inSTREAMLY w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

Realizacja uprawnień osoby, które dane dotyczą następuje poprzez kontakt z inSTREAMLY na dane kontaktowe określone na wstępie polityki.

§9 PROFILOWANIE

inSTREAMLY nie dokonuje profilowania

§10 PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane zbierane przez inSTREAMLY co do zasady nie są przekazywane podmiotom trzecim. inSTREAMLY może jednak: a) przekazywać dane osób, które zawarły z inSTREAMLY umowę (dzierżawa powierzchni reklamowej)reklamodawcom, na etapie podejmowania przez nich decyzji na temat współpracy z inSTREAMLY , a także informacji na temat zrealizowanych kampanii; b) przekazywać dane osób, które skorzystały z usług inSTREAMLY podmiotom wspierającym inSTREAMLY w dostarczaniu usług, takim jak podmioty obsługujące płatności, czy dostawcy narzędzi analitycznych (np. Google Analitycs); c) przekazać dane organom ścigania, organom nadzorczym, podmiotom realizującym zadania publiczne lub innym, gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa. Przekazanie danych zawsze musi nastąpić na podstawie przepisu prawa lub stosownej umowy (powierzenie przetwarzania danych osobowych).

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym inSTREAMLY dba o to, by zapewnione były odpowiednie środki bezpieczeństwa. W szczególności inSTREAMLY zawiera odpowiednie umowy (standardowe klauzule umowne) w celu zabezpieczenia przesyłanych danych osobowych oraz dokonuje przekazywania danych do państw, dla których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedzi stopień ochrony.

§11 COOKIES I ANALITYKA

Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony internetowe (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta użytkownik).

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności stron internetowych.

inSTREAMLY korzysta z następujących plików cookies: a) Google Analytics b) Hotjar

Pliki te są potrzebne do analizy ruchu i nie są niezbędne do prawidłowego działania stron inSTREAMLY internetowych. inSTREAMLY udostępnia łatwy sposób na wyłączenie tych plików. Google Analytics – inSTREAMLY korzysta z usług Google Analytics i jego funkcji dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te wspierają inSTREAMLY w analizie i ulepszaniu stron internetowych oraz świadczonych za ich pośrednictwem usług.

Google Analytics wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje pliki cookies do analizy sposobu użytkowania stron internetowych. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby. Dane te jednak mogą być łączone z innymi danymi. Wówczas dla inSTREAMLY stanowią dane osobowe). Każdy ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google Analytics pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej tutaj. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics dostępne jest tutaj.

Hotjar – inSTREAMLY korzysta z usług Hotjar dostarczanego przez firmę Hotjar Ltd (adres siedziby głównej: St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta), które monitoruje oraz zapisuje zachowanie na stronach internetowych. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby. Dane te jednak mogą być łączone z innymi danymi. Wówczas dla inSTREAMLY stanowią dane osobowe). Każdy ma możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Hotjar korzystając z funkcjonalności udostępnionej tutaj. Więcej informacji na temat narzędzia Hotjar dostępnej jest tutaj.