Regulamin

DEFINICJE

Jeśli w treści Regulaminu nie zastrzeżono odmiennie wymienionym poniżej pojęciom nadano następujące znaczenie:

Serwis Strona internetowa dostępna pod adresem www.streamerzy.pl;
Użytkownik Osoba, której dotyczy Profil Publiczny, która dokonała logowania w Serwisie
Administrator inSTREAMLY P.S.A z siedzibą w Warszawie, Polska, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953481, NIP: (PL)7010954779

FUNKCJE SERWISU. NIEODPŁATNOŚĆ

  1. Jedyną funkcją dostarczaną przez Serwis jest weryfikacja i uzupełnienie Profilu Publicznego. W ramach tej funkcji Użytkownik może:
   1. potwierdzać poprawność danych wprowadzonych w ramach Profilu Publicznego. Dane te wprowadzane są zgodnie z danymi udostępnianymi przez Twitch API oraz pozyskiwane przez Administratora zgodnie z zasadami obowiązującymi na platformie Twitch;
   2. uzupełnić dane dodatkowe w ramach Profilu Publicznego lub edytować dane już wprowadzone. Uzupełnienie lub edytowanie danych już wprowadzonych nie wpływa na dane udostępniane przez Twitch API. W szczególności, zmiana danych w Profilu Publicznym nie spowoduje zmiany danych podanych w ramach Twitch.

Wykonanie ww. czynności jest równoznaczne z weryfikacją Profilu Publicznego przez zalogowanego Użytkownika oraz potwierdzeniem znajdujących się tam danych.

 1. Serwis działa w sposób nieodpłatny zarówno dla odwiedzających, jak i zalogowanych Użytkowników.

WYMAGANIA DLA KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  1. dla odwiedzających: posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari)
  2. dla Użytkowników chcących dokonać weryfikacji Profilu Publicznego: jak dla odwiedzających, a dodatkowo posiadanie zweryfikowanego konta Twitch.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo:
  1. ograniczenia działalności Serwisu lub ograniczenia jego funkcji dla określonych osób, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia. W przypadku osób poniżej 16 roku życia weryfikacja wymagać może zgody przedstawiciela ustawowego.
  2. do czasowego lub trwałego wyłączenia Serwisu.

TREŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ W SERWISIE

 1. Informacje:
  1. dla niezweryfikowanego Profilu Publicznego: znajdujące się w Profilach Publicznych pochodzą bezpośrednio od osoby, która dane te podała w ramach Twitch. Przekazywanie informacji do Profilu Publicznego następuje w sposób automatyczny, zaś Administrator nie modyfikuje tych danych, za wyjątkiem sytuacji, w których mogą one naruszać przepisy powszechnie obwiązującego prawa;
  2. dla zweryfikowanego Profilu Publicznego: znajdujące się w Profilach Publicznych pochodzą bezpośrednio od osoby, która dane te podała w ramach Twitch, a następnie potwierdziła poprzez logowanie w Serwisie. Potwierdzenie i modyfikacja danych w Profilu Publicznym następuje manualnie, po uprzednim zalogowaniu przez Użytkownika. Administrator nie modyfikuje tych danych, za wyjątkiem sytuacji, w których mogą one naruszać przepisy powszechnie obwiązującego prawa;
  3. dla innych treści znajdujących się w Serwisie: znajdujące się w Serwisie nie mogą być uznane za poradnictwo prawne lub podatkowe, albo jako jakakolwiek inna forma poradnictwa związana z prowadzeniem działalności. W szczególności, żadna informacja podana w Serwisie nie stanowi doradztwa, poradnictwa lub innego rodzaju wsparcia użytkownika lub osób odwiedzających Serwis w prowadzonej przez nie działalności lub zachęcenia do jej podjęcia. Administrator nie gwarantuje poprawności tych treści.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Administrator informuje, że rejestracja na platformie Twitch związana jest z zaakceptowaniem regulaminu tej platformy. Regulamin Twitch przewiduje udzielenie na rzecz Twitch licencji z prawem udzielania sublicencji (dalszych licencji uprawniających na korzystanie z danych przekazanych przez użytkownika). Przed weryfikacją Profilu Publicznego wszystkie treści zawarte w Profilu Publicznym udostępniane są na zasadach przewidzianych dla Twitch API.
 2. Wraz z weryfikacją Profilu Publicznego Użytkownik, niezależnie od licencji udzielonej przez Użytkownika do tych danych na rzecz Twitch, udziela na rzecz Administratora niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie przez Administratora z przekazanych danych (treści, zdjęć, wizerunku) w zakresie ich utrwalania, w tym na dowolnym nośniku, dowolną techniką, modyfikacji, usuwania, uzupełniania, wykonywania publicznego, wyświetlania publicznego, zwielokrotniania i rozpowszechniania (w szczególności w Internecie), w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, telewizja, telefonia komórkowa.

WERYFIKACJA PROFILU PUBLICZNEGO

 1. W celu dokonania weryfikacji Profilu Publicznego konieczne jest dokonanie autoryzacji (rejestracji i logowania) za pośrednictwem konta Twitch. Autoryzacja w sposób automatyczny tworzy konto powiązane z Profilem Publicznym.
 2. Dane udostępnione w Profilu Publicznym dostępne są dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie danych równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia, że:
  1. osoba je zamieszczająca posiada do nich pełne prawa oraz może je udostępniać nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. materiały te zgodne są z charakterem oraz funkcjonalnościami Serwisu;
  3. materiały te nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego;
  4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie w ramach Serwisu w tym zgodę na publikację jego wizerunku w Profilu Publicznym.
 3. Administrator może w każdym czasie usunąć lub zablokować Profil Publiczny z uwagi na naruszenia lub podejrzenia naruszenia Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów (w tym, kultury języka) oraz zasad współżycia społecznego.
 4. 12. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Administratora w związku z treściami umieszczonymi w Profilu Publicznym wyłączną odpowiedzialność za takie roszczenia ponosi autor tych treści.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu należy kierować zgodnie z danymi kontaktowymi Administratora podanymi na wstępie.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie czternastu (14) dni od dnia ich otrzymania.
 3. 15. Dodatkowo, osobom będącym konsumentami przysługuje uprawnienie do korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w szczególnością w ramach platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą weryfikacji Profilu Publicznego.
 2. Jedyna funkcjonalność Serwisu udostępniana jest wyłącznie na żądanie Użytkownika przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, co przekłada się na utratę prawa odstąpienia od Umowy przez Użytkownika (dostarczenie treści cyfrowych). Powyższe oznacza, że jeśli Użytkownik chce natychmiastowego korzystania z usług darmowych Serwisu oraz rozumie i zgadza się, że nie będzie mógł od umowy odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta). Powyższe nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do usunięcia Profilu Publicznego.

USUNIECIE PROFILU PUBLICZNEGO

 1. Użytkownik, niezależnie od weryfikacji, może usunąć Profil Publiczny. Usunięcie Profilu Publicznego następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres TBA, przy czym wiadomość ta musi zawierać:
  1. jednoznaczne żądanie usunięcia Profilu Publicznego (np. „proszę usunąć mój profil ze strony”);
  2. dane Profilu Publicznego (np. nick profilu Twitch); przy czym wiadomość ta musi zostać wysłana z adresu e-mail powiązanego z kontem Twitch, którego Profil Publiczny dotyczy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś polskiego kodeksu cywilnego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w tym w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.